Privacidade Reclamacións e Consultas

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/769 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (RGDP), Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD, 3/2018 do 5 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais no referido ao tratamento dos datos persoais facilitados polos usuarios dos portais das compañías do Grupo Adam Foods a través dos formularios de «Contacto» das nosas webs, por vía telefónica ou por servizo postal.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Grupo Adam Foods comprométese a cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Grupo Adam Foods garante que tratará confidencialmente os datos persoais que lle sexan facilitados polos usuarios deste portal, así como que aplica as medidas de seguridade axeitadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

 1. CORRESPONSABILIDADE NO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS

A efectos do disposto no artigo 26 do RGPD, serán corresponsables cando dous ou máis empresas do grupo determinan conxuntamente os obxectivos e os medios do tratamento.

Para cumprir co principio de transparencia e coas obrigas que teñen os responsables do tratamento, sobre todo no relativo aos dereitos do interesado, infórmase aos usuarios de que as principais implicacións da corresponsabilidade son as seguintes:

 • Os corresponsables subscribiron un acordo de corresponsabilidade que establece a colaboración entre as Empresas do Grupo Adam Foods nas actividades que impliquen o tratamento de datos persoais para satisfacer a finalidade que se establece no apartado 2 desta Política de Privacidade.
 • As operacións e actividades do tratamento dos datos persoais terán as mesmas finalidades, base de lexitimación e destinatarios para cada unha das empresas corresponsables.
 • Todas as empresas corresponsables outorgarán a todos os interesados os mesmos dereitos en materia de privacidade e protección de datos.
 • Establécese un punto de contacto centralizado para o exercicio dos dereitos dos interesados, fendas de seguridade e cumprimento desta Política.
 • A modificación do réxime de corresponsabilidade ou de calquera actividade ou operación do tratamento dos datos persoais requirirá o acordo das Empresas do Grupo Adam Foods e será notificada aos usuarios na medida en que afecte ao tratamento dos seus datos persoais.

 

 1. CORRESPONSABLES DO TRATAMENTO

Aos efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais son todas as persoas xurídicas relacionadas no ANEXO I: Empresas do Grupo Adam Foods e actúan como corresponsables para o tratamento da Xestión de consultas e reclamacións.

Pode empregar o seguinte enderezo electrónico para contactar con nós:

info@adamfoods.es indicando no asunto «Reclamacións e Consultas».

 1. FINALIDADE E LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Grupo Adam Foods trata os datos identificadores (nome, DNI, idade, dirección, teléfono, enderezo electrónico) e datos de características persoais (idade) facilitados polos usuarios no formulario de «Contacto», por vía telefónica ou por servizo postal, coa finalidade de xestionar e dar resposta ás consultas e reclamacións recibidas dos usuarios.

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

Os seus datos persoais non van ser cedidos a ningunha entidade, a non ser que sexa un requisito para cumprir con algunha obriga legal aplicable aos Responsables do tratamento. Tampouco se preveu a realización de transferencias internacionais de datos persoais.

 1. PERÍODO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os seus datos persoais conservaranse mentres sexan necesarios para a consecución da finalidade indicada, así como, no seu caso, mentres non retire o seu consentimento, ou ata que exercite os seus dereitos de oposición ou dereito de supresión. Unha vez suceda algún destes supostos, Grupo Adam Foods manterá os seus datos debidamente bloqueados durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigas legais ou regulamentarias, durante os prazos de prescrición aplicables na lexislación que, no seu caso, resulte de aplicación.

Transcorrido o respectivo período de conservación, Grupo Adam Foods eliminará os datos sempre que os mesmos non teñan que ser conservados para outras finalidades que deban subsistir.

 1. EXERCICIO DOS DEREITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

A normativa de protección de datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos persoais que se poden resumir en:

 • Retirar o consentimento: En calquera momento poderá retirar o seu consentimento, mais iso non afectará á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
 • Acceder aos seus datos: dereito a acceder e coñecer se estamos a tratar os seus datos persoais, dereito a acceder a eles e a solicitar información sobre como e por que motivos estamos tratándoos e, no seu caso, solicitar unha copia destes.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos: dereito a rectificar aqueles datos persoais que esteamos a tratar e que vostede considere como inexactos ou, incluso, o dereito a solicitar a supresión de tales datos cando xa non fosen necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos: dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos persoais. Neste caso, informámoslle de que conservariamos bloqueados os datos e que os usaremos unicamente para o exercicio e a defensa de reclamacións, para aquilo para o que nos outorgase o seu consentimento ou para atender responsabilidades legais e contractuais.
 • Mobilidade: Poderá obter unha copia en formato electrónico dos datos que estean a ser tratados, así como solicitar que sexan transmitidos a outra entidade.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, en cuxo caso deixaríamos de tratalos, salvo que, por motivos lexítimos ou para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, fosen necesarios.

Poderá exercitar os seus dereitos dirixindo a oportuna solicitude no seguinte enderezo electrónico: info@adamfoods.es ou por servizo postal a Grupo ADAM FOODS, Travesera de Gracia, núm. 342, 08025 Barcelona, indicando no sobre a referencia: REF: DATOS PERSOAIS ATENCIÓN AO CONSUMIDOR, proporcionando os detalles necesarios para atender a súa solicitude, principalmente o dereito que desexa exercitar. No caso de non podelo identificar, solicitarémoslle información adicional para identificalo.

De considerar que hai unha incidencia coa forma na que Grupo Adam Foods está a tratar os seus datos, pode dirixir a súa reclamación á Axencia Española de Protección de Datos a través da súa páxina web: www.agpd.es.

 1. MODIFICACIÓNS NA POLÍTICA

Podemos modificar esta Política de Privacidade e Protección de Datos persoais en calquera momento. Calquera cambio na mesma será publicado no sitio web.

Data de entrada en vigor: 17/07/2023

 

ANEXO I

EMPRESAS DO GRUPO ADAM FOODS

LP FOODIES, S.A.U., con NIF A-08009359 y domiciliada en 08560 Manlleu (Barcelona), Ctra. BV-4608, Manlleu-La Gleva, Km. 2,1.

GALLETAS ARTIACH, S.A.U., con NIF A-64929250 y domiciliada en 48410 Orozko (Bizkaia), Barrio Bengoetxea núm. 20.

ADAM FOODS, S.L.U., con NIF B-66372202 y domiciliada en 08025 Barcelona, Travessera de Gracia núm. 342.

CUÉTARA, S.L.U., con NIF B-87127676 y domiciliada en 28590 Villarejo de Salvanés (Madrid), Avda. Hermanos Gómez Cuétara núm. 1.

CUÉTARA 1951, S.L.U., con NIF B-39806864 y domiciliada en 39200 Reinosa (Cantabria), Avda. de Castilla núm. 60.

GRANJA SAN FRANCISCO, S.L.U., con NIF B-55216758 y domiciliada en 17421 Riudarenes (Girona), C. Llevant, núm. 1, Pol. Ind. Can Pruna.

TRIGORICO, S.L.U., con NIF B-87438750 y domiciliada en 39200 Reinosa (Cantabria), Avda. de Castilla núm. 60.