Política de privadesa

El nom d’aquest domini web és titularitat d’ADAM FOODS, SLU. (D’ara endavant designada com a ADAM FOODS.)

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ADAM FOODS es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

ADAM FOODS garanteix que, com a titular dels fitxers de caràcter personal, tractarà confidencialment les dades personals que voluntàriament li facilitin els usuaris d’aquest portal o de perfils oficials d’ADAM FOODS en xarxes socials, per mitjà dels serveis o promocions d’ADAM FOODS o per qualsevol altre mitjà.

ADAM FOODS ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons les característiques de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament amb l’objectiu d’evitar, en la mesura que sigui possible i segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Tot seguit, en compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informem sobre els termes i condicions del tractament de dades efectuat per ADAM FOODS.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Denominació social: ADAM FOODS, SLU
Nom comercial: ADAM FOODS
Domicili social: Travessera de Gràcia, núm. 342, 08025, Barcelona
CIF/NIF: B-66372202
Telèfon: 900 202 106
Correu electrònic: info@adamfoods.es

Presència web corporativa d’ADAM FOODS:

Domini canònic del lloc web: https://www.adamfoods.com
Dominis de servei o secundaris: www.adamfoods.es
Perfils socials:
YOUTUBE: ADAM FOODS

2. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

En compliment del que s’estableix en el Reglament UE 2016/679 general de protecció de dades (d’ara endavant, RGPD), així com de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (a partir d’ara, LSSICE), ADAM FOODS us informa que el tractament de les dades personals que ens faciliteu poden tenir totes o algunes de les finalitats següents, com us indicaran en cada cas:

 1. Publicitat, informació sobre productes i serveis de la companyia i gestió de les promocions: les vostres dades personals es tractaran amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre productes i serveis d’ADAM FOODS.
  La base de licitud per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és el vostre consentiment.
 2. Atenció de les vostres consultes i sol·licituds: es respondrà a les vostres consultes i sol·licituds trameses per correu electrònic, postal o telefònic usant qualsevol dels mitjans que s’indiquen en l’apartat Contacte del web.
  La base de licitud per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és el vostre consentiment.
 3. Finalitats comercials, precontractuals o contractuals: en cas que contracteu o hàgiu de contractar algun dels nostres productes i serveis, les vostres dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la relació contractual que teniu amb nosaltres.
  La base de licitud per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és l’execució d’un contracte o per aplicar mesures precontractuals.
 4. Gestió del Canal Ètic: les vostres dades seran tractades en el marc del procediment del Canal Ètic de la companyia.
  La base de licitud per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és el compliment de la Directiva 2019/1937/EU, de protecció del denunciant.
 5. Cessió de dades a tercers: les vostres dades personals es poden comunicar a tercers per a finalitats comercials. Podeu consultar més informació sobre els destinataris de les vostres dades personals en el punt 4 d’aquesta política de privacitat.
  La base de licitud per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és el vostre consentiment.
 6. Finalitats estadístiques: ADAM FOODS, a partir de les respostes als qüestionaris emplenats pels mateixos usuaris, pot dur a terme estadístiques d’ús intern relatives, per exemple i a tall enunciatiu, les franges d’edats dels participants en determinades promocions, freqüència de participació en les promocions, àmbit geogràfic, etc.
  La base de licitud per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és l’interès legítim d’ADAM FOODS d’analitzar el mercat a fi de millorar els seus productes i serveis.
 7. Elaboració d’enquestes: les vostres dades personals es tractaran per fer-vos enquestes de qualitat relatives als nostres productes i serveis.
  La base de licitud del tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és l’interès legítim d’ADAM FOODS d’assegurar la qualitat dels seus productes i serveis.

3. COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades personals tractades per ADAM FOODS per aconseguir les finalitats detallades amb caràcter previ es poden comunicar amb consentiment previ de l’interessat a la resta d’empreses del grup ADAM FOODS:

 • LP FOODIES, SAU, societat unipersonal (NIF A-08009359).
 • GRANJA SAN FRANCISCO, SL, societat unipersonal (NIF B-55216758).
 • GALLETAS ARTIACH, SAU, societat unipersonal (NIF A-64929250).
 • TRIGORICO, SL, societat unipersonal (NIF B-87438750).
 • CUÉTARA, SLU, societat unipersonal (NIF B-87127676).

Les dades personals també es poden fer arribar a prestadors de serveis (serveis de màrqueting i publicitat, serveis d’enquestes, serveis d’ensobrament, missatgeria i correu postal, serveis de custòdia i destrucció de la informació digital i física) perquè les tractin en nom i a compte d’ADAM FOODS i d’acord amb les seves instruccions per complir les finalitats indicades. Aquests prestadors de serveis es consideren encarregats de tractament i, en aquest cas, cal adoptar les mesures contractuals necessàries perquè respectin i protegeixin les dades personals dels interessats.

De la mateixa manera, amb consentiment previ de l’interessat, les dades personals tractades també es poden comunicar a les companyies especificades tot seguit amb la sola finalitat d’usar aquestes plataformes com a mitjà de publicitat i comunicació per arribar als interessats amb bàners i informació publicitària:

 • Facebook, Inc.
 • Google LLC.

4. PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per assolir les finalitats indicades, així com, si escau, mentre no retireu el consentiment. Així mateix, les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

5. LES DADES QUE RECOPILEM

Per a les finalitats exposades més amunt, podem classificar el conjunt de dades de l’interessat en les fonts i tipologies següents:

a) Dades proporcionades de manera directa per l’interessat

Dades proporcionades que heu proporcionat de manera directa, tant en el moment d’establir comunicació amb la nostra companyia per qualsevol de les vies indicades més amunt com emplenant els formularis interactius en format HTML dels nostres llocs webs, i les facilitades al llarg de la relació de negoci usant diversos mitjans com ara reclamacions o sol·licituds d’informació mitjançant el servei d’atenció al client (el formulari web, una trucada telefònica o el correu postal). Aquestes dades s’apleguen en les categories següents:

 • Dades personals (data i lloc de naixement, edat, dades familiars, etc.).
 • Dades identificadores (nom, cognoms, DNI, domicili, telèfon, correu electrònic, etc.).
 • Dades personals (data i lloc de naixement, edat, dades familiars, etc.).
 • Informació comercial (en cas que estigueu subscrit a un servei de comunicació comercial).
 • Dades sobre els vostres gustos i preferències.

Tota la informació que l’usuari faciliti pels mitjans indicats més amunt ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions, falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a CUÉTARA i ADAM FOODS o a tercers per la informació que faciliti.

Així mateix, s’obtindran dades personals per mitjà de les xarxes socials que ens permeteu consultar, així com les obtingudes navegant pels nostres llocs web i altres webs del grup ADAM FOODS o les nostres aplicacions informàtiques de telefonia mòbil en què opereu degudament identificat.

b) DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Dades obtingudes de fonts diferents de l’interessat, sigui tenint el vostre consentiment o per qualsevol altra habilitació legal (interès legítim, compliment d’una obligació legal). A tall d’exemple s’esmenten: fonts accessibles al públic o organismes de l’Administració pública o judicial.

6. DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La normativa de protecció de dades us confereix un seguit de drets en relació amb el tractament de dades personals que impliquen els nostres serveis i que es poden resumir en:

 • Dret d’accés: saber quina mena de dades tractem i les característiques del tractament de dades que duem a terme.
 • Dret de rectificació: poder sol·licitar la modificació de les vostres dades perquè són inexactes o no veraces.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos següents:
  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
  • Quan el tractament sigui il·lícit, us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu limitar-ne l’ús.
  • Quan a Adam Foods no li calgui tractar les vostres dades però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades personals per al compliment d’una missió en interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
 • Dret de portabilitat: poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que es tractin, així com transmetre-les a una altra entitat.
 • Dret de supressió: sol·licitar que eliminin totes les vostres dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’han obtingut.
 • Dret d’oposició: sol·licitar el cessament de tractament basats en l’interès legítim d’ADAM FOODS. Quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquestes finalitats i cessarà l’enviament de comunicacions comercials al sol·licitant de la companyia.

L’usuari pot exercitar els seus drets adreçant una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic o postal indicades al peu de cada formulari o, si no, a l’adreça postal següent o de correu electrònic:

 • Grup ADAM FOODS, Travessera de Gràcia, núm. 342, 08025 Barcelona, indicant al sobre la referència: REF.: DADES PERSONALS.
 • O enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic següent info@adamfoods.es. En tots dos casos heu d’indicar el dret que voleu exercitar i heu d’incloure una fotocòpia del DNI o un altre document d’identificació semblant.

En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si considereu que hi ha una incidència respecte de la manera en què ADAM FOODS tracta les vostres dades, podeu adreçar la reclamació a info@adamfoods.es o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. ÚS DE GALETES I MONITORATGE DE LA NAVEGACIÓ

Per consultar la informació d’aquest punt, us proporcionem la política de galetes dels nostres llocs web: www.adamfoods.com/es/politica-privacidad.

8. ADRECES IP

Els servidors dels llocs web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments solament estadístics que permetin saber el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

9. CANVIS

Pot ser que modifiquem aquesta política de privacitat i protecció de dades personals i, si introduïm cap canvi significatiu, us avisarem per mitjà dels nostres llocs web o per altres mitjans, i tindreu l’oportunitat de revisar els canvis abans que no es facin efectius. Si no esteu d’acord amb qualsevol dels canvis, podeu exercir els vostres drets o gestionar els vostres consentiments.

L’ús continuat dels nostres llocs web després de publicar o enviar un avís sobre els nostres canvis en aquesta política de privacitat i dades personals implica que la recopilació, la utilització i l’ús compartit de les vostres dades personals estan sotmesos a la política de privacitat i dades personals actualitzada.

Data d’entrada en vigor: 25 de maig del 2018
Última actualització: 21 de febrer del 2022